تاریخ ورود

همه برنامه های دانشکده تجارت شلهمر تعداد مکان محدودی دارند که به صورت اولین مراجعه ، خدمات اولیه در دسترس هستند. برای جلوگیری از ناامیدی ، لطفاً زود ثبت نام کنید و مکان خود را حداکثر 30 روز قبل از شروع امن کنید. لطفا در زیر تاریخ ورود آینده پیدا کنید:

برنامه های DIPLOMA

اکتبر 2023
فوریه 2024
اکتبر 2024

برنامه های لیسانس

اکتبر 2023
فوریه 2024
اکتبر 2024

برنامه های MASTER

اکتبر 2023
فوریه 2024
اکتبر 2024

برنامه های اجرایی

اکتبر 2023
فوریه 2024
اکتبر 2024

     

    سایتی که توسط reCAPTCHA محافظت می شود. گوگل سیاست حفظ حریم خصوصی و اصطلاحات همچنین سیاست حفظ حریم خصوصی SBS و انطباق با GDPR درخواست دادن.